Rimski forum

Rimski forum u Zadru je najveći rimski forum na istočnoj strani Jadranskog mora.

Najveći prostor takve vrste na istočnoj strani Jadrana. Utemeljitelj foruma bio je prvi rimski car Augustin o čemu svjedoče dva natpisa u kamenu iz 3. st kada je gradnja završena. Obuhvaća 90×45 m površine. Bio je zatvoren u okviru trijemova s galerijama na katu, a pod trijemom su bile poredane trgovine i zanatske radnje. Danas su sačuvani samo originalni pločnik i stube te dva ukrasna monumentalna stupa od kojih je jedan na izvornom mjestu. Nekad je služio kao stup srama što dokazuju lanci iz tog razdoblja. 

Na rekonstruiranom dijelu kapitola u pločniku foruma nađeni su ostaci ležišta oltara na kojima su se uz obrede prinosile krvne žrtve.                                                                                                                                            Kasnije, na temeljima foruma, izgrađena je crkva sv. Donata te Nadbiskupska palača.