Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Adria More d.o.o., Brune Bušića 43, Pakoštane, Hrvatska, OIŠ: 34435691218 (v nadaljevanju: ADRIA MORE), spoštuje zasebnost vseh oseb, katerih osebne podatke zbira. Želimo vas obvestiti, katere osebne podatke zbira ADRIA MORE, kako jih varuje in katere so vaše pravice.

ADRIA MORE si pridržuje vse avtorske pravice za uporabo fotografij, besedil in ostalih objavljenih materialov, v skladu z zakonskimi predpisi v Republiki Hrvaški. Fotografije, besedila in drug material se ne smejo objavljati, prodajati, javno ali zasebno publicirati, niti na kakršen koli drug način uporabljati brez soglasja družbe ADRIA MORE. Vsako neupoštevanje navedenih pogojev pomeni odgovornost in obveznost povrnitve nematerialne škode družbi ADRIA MORE glede na kršitev za posamezni material.

OSNOVNE INFORMACIJE

Obseg uporabe

Ta pravilnik velja za katero koli obdelavo osebnih podatkov ADRIA MORE, razen če je z drugim pravilnikom ADRIA MORE drugače predpisano. Izjemoma ima ta pravilnik v zvezi z obdelavo podatkov gostov in uporabnikov storitev družbe ADRIA MORE prednost pred drugimi politikami zasebnosti, če imajo te drugače predpisane pravice in obveznosti glede obdelave podatkov.

Upravljavec in zakonski okvir

ADRIA MORE kot upravljavec vaših podatkov spoštuje vašo zasebnost ter se obvezuje k varovanju vaših osebnih podatkov. Zbiranje podatkov se izvaja v skladu z določbami Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), v skladu z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (NN 42/2018) in drugih predpisov, ki urejajo predmetno področje in veljajo v Republiki Hrvaški.

Uporaba načela varstva podatkov

ADRIA MORE je v okviru uporabe te politike še posebej pozorna na spoštovanje načela obdelave podatkov ter podatke obdeluje:

 • Zakonito – obdelava je možna le, če je dovoljena z zakonom, in le v mejah, ki jih postavlja zakon.
 • Pošteno – upoštevajoč specifičnosti vsakega razmerja, z uporabo vseh ustreznih ukrepov za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti nasploh ter ne preprečuje posameznikom uveljavljanja njihovih pravic.
 • Transparentno – z obveščanjem posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Od samega začetka zbiranja podatkov, ko so posamezniki obveščeni o vseh vidikih obdelave podatkov, ter vse do prenehanja obdelave podatkov imajo posamezniki enostaven in hiter dostop do svojih podatkov, vključno z možnostjo vpogleda v kopije v skladu z določbami Uredbe in z možnostjo njihove pridobitve. Določene informacije se lahko omejijo samo, kadar to zahteva zakon ali kadar je to nujno za zaščito tretjih oseb.
 • Glede omejitve namena – obdelava osebnih podatkov samo za tiste namene, za katere se zbirajo, za druge namene pa le, če so za to izpolnjeni pogoji iz Uredbe.
 • Glede omejitve shranjevanja – shranjevanje podatkov v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, le tako dolgo, kolikor je potrebno za namen, za katerega se osebni podatki zbirajo, dlje pa samo, če to dovoljuje Uredba.
 • Glede zmanjšanja količine podatkov – obdelava samo tistih podatkov, ki so primerni, ustrezni in omejeni na najnujnejše.
 • Glede točnosti – treba je poskrbeti za točnost in ažurnost podatkov in za brisanje netočnih podatkov v okviru možnosti.
 • Glede celovitosti in zaupnosti – treba je zagotoviti tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred naključno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem.

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Vpogled v osebne podatke gostov imajo po potrebi in v omejenem obsegu tudi tretje osebe, obdelovalci podatkov (na primer sodelavci družbe ADRIA MORE, ki so ponudniki informacijskih storitev ali kakšnih drugih storitev), ki jih hranijo v svojih bazah do konca obdelave. S takšnimi subjekti se sklene pogodba s podrobno opredelitvijo njihovih pooblastil in obveznosti pri obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Uredbe.

Namen zbiranja

Družba ADRIA MORE je nekatere vaše osebne podatke dolžna zbirati zaradi izpolnjevanja pogodbe o nastanitvi in zaradi predpisov, ki urejajo gostinsko dejavnost, vendar lahko ADRIA MORE iste ali druge podatke zbira tudi za druge namene, predvsem zaradi stikov oziroma:

 • izpolnjevanja pogodbe o nastanitvi;
 • izpolnjevanja zakonskih zahtev in zahtev ostalih veljavnih predpisov, ki urejajo gostinsko dejavnost;
 • za namene neposrednega trženja;
 • pošiljanja ponudb;
 • za namen organiziranja nagradnih iger;
 • za namen izboljšanja in personalizacije storitev, ki so namenjene vam kot gostu;
 • za namen zaščite premoženja in varnosti posameznikov z izvajanjem videonadzora.


ADRIA MORE jamči, da bo zbrane podatke uporabljala samo za navedene namene.

ADRIA MORE lahko uporablja depersonalizirane podatke v statistične namene.

Pravna podlaga za zbiranje

Pravne podlage za navedene namene zbiranja so:

 • zakonske,
 • pogodbene,
 • ključni interesi posameznikov,
 • zakoniti interes, ki je močnejši od interesa posameznika, ali
 • privolitev ali izrecno soglasje posameznika, odvisno od namena obdelave in vrste osebnega podatka.

Načini zbiranja podatkov

ADRIA MORE zbira vaše podatke:

 • ob rezervaciji nastanitve
 • ob izpolnjevanju pogodbe o nastanitvi ‒ prijava na recepciji objekta, izpolnjevanje registracijske kartice;
 • ob prijavi na e-novice na spletnih straneh družbe ADRIA MORE
 • ob včlanitvi v program zvestobe;
 • ob sodelovanju v nagradnih igrah z izpolnitvijo vprašalnika;
 • na krajih, ki so v sistemu videonadzora.
 • Čas hrambe podatkov

Podatke, ki jih ADRIA MORE zbira v skladu z zakonom, mora hraniti toliko časa, kolikor določa posamezni zakon ali drug predpis.

Podatke, ki jih ADRIA MORE zbira na podlagi pogodbenega razmerja, mora hraniti samo toliko časa, kolikor je potrebno za namen izpolnitve pogodbe oziroma zagotavljanja storitve.

Podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu, ki jih družba ADRIA MORE zbere na podlagi zakonitega interesa za namene neposrednega trženja, bo hranila v svoji bazi gostov 10 let.

Ostale podatke, ki jih ADRIA MORE zbere na podlagi izrecne privolitve gosta (številka mobilnega telefona, število otrok, zakonski stan, hišni ljubljenčki, interesi, način potovanja, preference glede nastanitve in destinacije), bo hranila v svoji bazi gostov 5 let.

ADRIA MORE prav tako lahko na podlagi vašega izrecnega soglasja zbira in hrani podatke o vsebinah, ki jih pregledujete na spletnih straneh (t. i. piškotki), ter jih bo v tem primeru hranila v svoji bazi 2 leti. Navedene podatke bo uporabljala za namen obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizira, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija).

Pravice posameznikov

Ne glede na podlago za zbiranje podatkov lahko kadar koli brezplačno zahtevate:

 • dostop, spremembo ali dopolnitev podatkov v vseh bazah osebnih podatkov, na podlagi česar bo družba ADRIA MORE omogočila dostop ali spremenila vaše podatke v vseh svojih bazah glede na vašo zahtevo;
 • izbris (»pravica do pozabe«) osebnih podatkov v vseh bazah osebnih podatkov, na podlagi česar vas bo ADRIA MORE izbrisala iz vseh svojih baz, razen iz tistih, ki jih je dolžna imeti in hraniti na podlagi predpisov, ter če ne obstajajo močnejši zakoniti razlogi za obdelavo ali če obdelava ni nujna za vzpostavitev, izvrševanje ali zaščito pravnih zahtev;
 • omejitev obdelave vaših podatkov ali vložite ugovor zoper obdelavo takšnih podatkov;
 • da se podatki, ki smo jih zbrali o vas, posredujejo vam ali tretjim osebam (»pravica do prenosljivosti podatkov«) v skladu z zakonskimi predpisi;
 • če so podatki dani na podlagi privolitve, lahko to soglasje kadar koli prekličete brez negativnih posledic;
 • pravica do vložitve ugovora nadzornemu organu – Agenciji za varstvo osebnih podatkov (več o tem na www.azop.hr).

Pisno zahtevo pošljite na po pošti na naslov: Adria More d.o.o., Brune Bušića 43, Pakoštane, Republika Hrvaška.

Osebni podatki, ki se zbirajo od oseb, ki so rezervirale nastanitev, in od gostov

Vaše osebne podatke, ki jih morate posredovati za zagotavljanje nastanitvenih storitev, ADRIA MORE kot upravljavec hrani v svoji zbirki podatkov izključno za namen izpolnjevanja pogodbe o nastanitvi in izpolnjevanja pravnih obveznosti dostave ter zbiranja osebnih podatkov, povezanih z gostinsko dejavnostjo, in jih lahko uporablja tudi za druge namene, predvidene s predpisi. V primeru, da družbi ADRIA MORE ne dostavite minimalnih podatkov, potrebnih za prijavo gosta v vseh ustreznih registrih, vam družba ADRIA MORE ne bo mogla zagotoviti nastanitvene storitve v skladu s pogodbo in zakonom.

Osebni podatki, ki jih ADRIA MORE evidentira že ob rezervaciji in na registracijski kartici ob prihodu v objekt, so zbrani na podlagi zakonov, ki urejajo gostinsko dejavnost, ter za namen zagotavljanja storitev gostom. Ti podatki so naslednji (v skladu s predpisi se lahko spreminjajo):

 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča (hrvaški državljani),
 • datum rojstva,
 • številka, vrsta identifikacijskega dokumenta in kraj izdaje,
 • državljanstvo,
 • ime objekta,
 • številka nastanitvene enote,
 • datum prihoda in odhoda gosta,

Navedene podatke ADRIA MORE hrani v svoji bazi gostov in jih pošilja v sistem E-visitor (elektronski sistem za prijavo gostov) pristojnim organom Republike Hrvaške, v sistemu pa se morajo hraniti 10 let. Družba ADRIA MORE je dolžna hraniti tudi vse račune, izdane gostom z njihovimi osebnimi podatki, in sicer 11 let skladno z zakonskimi predpisi.

Zaradi izpolnitve pogodbene obveznosti ADRIA MORE ob rezervaciji kot tudi na registracijski kartici ob prihodu v objekt zbira naslednje podatke:

naslov elektronske pošte,

jezik,

telefonska številka.

Dodatno lahko oseba, ki rezervira nastanitev, oziroma gost poda posebno dovoljenje, privolitev ADRIA MORE, da vse njegove navedene podatke, kot so:

 • priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • datum rojstva,
 • država,
 • ostali osebni podatki, ki se zbirajo v času bivanja (npr. številka mobilnega telefona, številka drugega telefona, spol, število otrok, zakonski stan, jezik, hišni ljubljenčki, interesi in aktivnosti v času bivanja, način potovanja, preference glede nastanitve in destinacije ipd.),
 • ostali osebni podatki, ki se zbirajo ob pregledovanju spletnih strani (t. i. piškotki), vključno z IP-naslovom,
 • zbira in uporablja za nadaljnje profiliranje posameznikov in za namen kontaktiranja in obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizirata ADRIA MORE preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija). V tem primeru ima posameznik pravico, da kadar koli prekliče dano privolitev, kar vključuje tudi obdelavo v namen izdelave profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno, kot tudi pravico, da kadar koli spremeni podatke in pravico do pozabe.

Podatki se hranijo v bazi gostov ADRIA MORE 5 let.

ADRIA MORE zbira tudi osebne podatke preko sistema videonadzora.

Osebni podatki, ki se zbirajo ob prijavi na e-novice

Ob prijavi na e-novice bo imel posameznik možnost posredovati naslednje dodatne podatke ob privolitvi (brez imena, priimka ter elektronskega naslova, kar ADRIA MORE zbira na podlagi zakonitega interesa):

 • telefonska številka ,
 • država,
 • ulica, hišna številka, poštna številka, kraj,
 • številka mobilnega telefona,
 • način potovanja,
 • hišni ljubljenčki,
 • preferenca nastanitve,
 • preferenca destinacije

Podatki se zbirajo na podlagi izrecnega soglasja za namen obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizirata ADRIA MORE, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija).

Podatki se hranijo v bazi gostov ADRIA MORE 5 let.

Posameznik ima pravico do spremembe podatkov in pravico do pozabe.

Osebni podatki, ki se zbirajo ob včlanitvi v program zvestobe

S pristopom k članstvu v programu zvestobe gostje zbirajo točke na način, določen v splošnih pogojih za člane programa zvestobe, ki jih prejmejo ob bivanju v objektih ADRIA MORE. Vsi pogoji za članstvo v programu zvestobe, obveznosti družbe ADRIA MORE in pravice posameznikov so navedeni v splošnih pogojih za članstvo v programu zvestobe, ki so na voljo na https://adria-more.hr/media/pdf/kozarica/KCC-HRV-SLO.pdf. Vstop v program zvestobe poteka izključno na podlagi zahteve gosta; gost na podlagi omenjenega članstva pridobiva različne ugodnosti, kadar koli pa lahko izstopi iz programa zvestobe.

Podatki, ki se zbirajo, so:

 • ime,
 • priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • številka mobilnega telefona,
 • številka drugega telefona,
 • naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država).

Družba ADRIA MORE ima na podlagi zakonitega interesa pravico do zbiranja vaših osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov) in do uporabe za namen neposrednega trženja, in to izključno za namen obveščanja o ponudbah in novicah družbe ADRIA MORE po elektronski pošti. V tem primeru ima posameznik pravico do ugovora zoper takšno obdelavo, kar vključuje tudi izdelavo profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno.

Dodatno lahko oseba, ki se včlani v program zvestobe, poda posebno dovoljenje, privolitev ADRIA MORE, da vse njene navedene podatke, pa tudi:

 • ostale osebne podatke, ki se zbirajo v času morebitnega bivanja (npr. število otrok, zakonski stan, jezik, hišni ljubljenčki, interesi in aktivnosti v času bivanja, način potovanja, preference glede nastanitve in destinacije ipd.),

zbira in uporablja za nadaljnje profiliranje posameznikov in za namen kontaktiranja in obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizirata ADRIA MORE, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija). V tem primeru ima posameznik pravico, da kadar koli prekliče dano privolitev, kar vključuje tudi obdelavo v namen izdelave profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno, kot tudi pravico, da kadar koli spremeni podatke, in pravico do pozabe.

Navedeni podatki se hranijo v bazi gostov ADRIA MORE 5 let.

Osebni podatki, ki se zbirajo ob sodelovanju v nagradnih igrah/z izpolnitvijo anketnega obrazca

ADRIA MORE lahko občasno organizira tudi nagradne igre, kjer bo vaše osebne podatke zbirala samo, če se odločite za sodelovanje v nagradni igri. Podatki, ki bodo zbrani na ta način in ki so potrebni za sodelovanje v nagradni igri, bodo določeni v pravilih vsake posamezne nagradne igre in se lahko med seboj razlikujejo. Tako zbrani podatki, ki temeljijo na svojevrstni pogodbeni obveznosti, bodo uporabljeni za izvedbo nagradne igre v skladu s pravili nagradne igre in izbrisani v roku petih let od konca nagradne igre.

V primeru, da izpolnite vprašalnik za nagradno igro s podatki, ki niso potrebni za sodelovanje v nagradni igri (podatki se lahko pri različnih nagradnih igrah razlikujejo), lahko ADRIA MORE vse te depersonalizirane podatke uporabi za statistične namene.

Družba ADRIA MORE ima na podlagi zakonitega interesa pravico do zbiranja vaših osebnih podatkov iz vprašalnika (ime in priimek, e-naslov) in do uporabe za namen neposrednega trženja, in to izključno za namen obveščanja o ponudbah in novicah družbe ADRIA MORE po elektronski pošti. V tem primeru ima posameznik pravico do ugovora zoper takšno obdelavo, kar vključuje tudi izdelavo profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno.

Navedeni podatki se hranijo v bazi gostov ADRIA MORE 10 let.

Posameznik ima pravico do spremembe podatkov in pravico do pozabe.

Dodatno lahko oseba, ki sodeluje v nagradni igri, poda posebno dovoljenje, privolitev, da lahko družba ADRIA MORE vse njene navedene podatke v izpolnjenem vprašalniku za nagradno igro (podatki se pri različnih nagradnih igrah lahko razlikujejo) zbira in uporablja za nadaljnje profiliranje posameznikov in za namen kontaktiranja in obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizirata ADRIA MORE, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija). V tem primeru ima posameznik pravico, da kadar koli prekliče dano privolitev, kar vključuje tudi obdelavo za namen izdelave profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno, kot tudi pravico, da kadar koli spremeni podatke, in pravico do pozabe.

Podatki se hranijo v bazi gostov ADRIA MORE 5 let.

Piškotki (cookies) in spletne tehnologije

Podobno kot na številnih drugih portalih se tudi na našem lahko uporabljajo »piškotki« (majhne datoteke, ki jih pri obisku naše spletne strani shranimo v vaš računalnik, da omogočimo osnovno ali dodatno funkcionalnost teh strani) in druge tehnologije, ki olajšajo zagotavljanje vsebin glede na vaša področja zanimanja, obdelovanje rezervacij ali zahtev in/ali analiziranje značilnosti vaših obiskov. Piškotkov ni mogoče uporabljati za odkrivanje vaše identitete. Kadar dostopate do naših spletnih strani, s to informacijo naši strežniki identificirajo lastnosti vašega brskalnika, ne pa tudi vas.

Uporabljamo različne vrste piškotkov:

 • Nujni piškotki – so nujni za delovanje spletne strani, brez njih vam nemotenega dostopa do spletnega mesta ne moremo omogočiti. To pomeni, da se spletna stran brez teh piškotkov ne more niti odpreti niti prikazati. Ti piškotki se uporabljajo za prenos sporočil ali so nujni za zagotavljanje storitev informacijske družbe, ki jih uporabniki teh storitev izrecno zahtevajo. Omogočajo nam tudi osnovno analizo spletnih strani z namenom, da optimiziramo delovanje spletnih mest s podatki, ki so povsem anonimni oziroma ne temeljijo na vaših osebnih podatkih ali podatkih, ki jih je mogoče na kakršen koli način povezati z vami. Za te piškotke ne potrebujemo in ne zahtevamo vaše privolitve.
 • Funkcijski piškotki – z njihovo pomočjo opravljamo bolj napredne analize spletnih strani. Ti piškotki se uporabljajo za analizo uporabniških vedenj in na podlagi prejetih anonimnih podatkov lahko ugotovimo, katera spletna mesta obiskovalci najbolj iščejo in si jih ogledujejo, zato imamo možnost spletno mesto prilagoditi in njegovo vsebino ter funkcionalnost narediti preprostejšo za uporabo. Za te piškotke potrebujemo vašo privolitev.
 • Oglaševalski piškotki – uporabljamo jih za analizo vaših interesov in želja ter nam služijo za posredovanje informacij, ki vas zanimajo, in za ustvarjanje ponudb, prilagojenih vaši uporabi spletnih strani ADRIA MORE. Za te piškotke potrebujemo vašo privolitev.
 • ADRIA MORE shranjuje piškotke v bazo podatkov in jih hrani največ dve leti za namen obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in prireditvah, ki jih organizira, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija).

Piškotke, shranjene v vašem računalniku, lahko vedno izbrišete in tako onemogočite obdelavo svojih osebnih podatkov s takšno tehnologijo. Vsak spletni brskalnik ima svoje postopke brisanja piškotkov, na tem mestu vam posredujemo povezave do postopkov najbolj priljubljenih spletnih brskalnikov:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a 
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Sistem videonadzora

ADRIA MORE ima kot upravljavec zakoniti interes izvajati videonadzor zaradi zaščite oseb in premoženja, v skladu z določenimi delovnimi položaji pa tudi zakonsko dolžnost postavitve nadzornih kamer, ki snemajo zaposlene in vse osebe, ki se gibljejo v vidnem polju nadzorne kamere.

ADRIA MORE v skladu s predpisi označuje vsa mesta, kjer je postavljen videonadzor.

Videoposnetki se redno presnemavajo, tako da se samodejno izbrišejo po največ 15 dneh od dneva snemanja. Ne glede na to pa se video zapisi lahko hranijo dlje, če gre za dokaz v postopku pred pristojnimi državnimi organi. Izvzeti video zapisi bodo shranjeni v centralnem prijavnem sistemu z zelo omejenim dostopom.

V primeru sodnih in/ali kazenskih postopkov lahko ADRIA MORE uporabi navedene video zapise. Vpogled v osebne podatke na video zapisih lahko imajo tudi tretje osebe, obdelovalci, pogodbeni partnerji družbe ADRIA MORE, ki so registrirani in strokovno usposobljeni za zagotavljanje storitev zaščite oseb in premoženja in ki na noben način samostojno ne uporabljajo navedenih podatkov, ampak skrbijo za varnost centralnih nadzornih in prijavnih sistemov. Za vse ostale podrobnosti glede videonadzora veljajo posebni predpisi, ki urejajo to področje.

Varstvo osebnih podatkov otrok

ADRIA MORE svetuje staršem in skrbnikom, naj otroke poučijo o varni in odgovorni rabi osebnih podatkov na spletu. ADRIA MORE ne želi in nima namena zbirati osebnih podatkov otrok, niti jih ne bo kakor koli uporabljala niti posredovala tretjim osebam. Privolitev mladoletne osebe izključno za uporabo storitev informacijske družbe je veljavna le, če jo je podala mladoletna oseba, stara več kot 16 let. Vsaka druga obdelava podatkov mladoletnih oseb pod navedeno starostno mejo in druga obdelava, razen kot je izrecno navedena tukaj, je za otroke, mlajše od 18 let, družbi ADRIA MORE dovoljena izključno ob predhodnem soglasju staršev.

Sprememba podatkov

Kadar koli lahko stopite v stik z nami zaradi vpogleda v svoje osebne podatke kot tudi zaradi posodobitve, popravka ali izbrisa podatkov. Do takrat za navedene namene uporabljamo vaše predhodno evidentirane podatke.

Vaše soglasje

Ko na kakršen koli način posredujete podatke ADRIA MORE (rezervacija, registracijska kartica ...), jamčite, da so podatki, ki ste jih navedli, točni, da ste poslovno sposobni in pristojni za razpolaganje z danimi podatki ter da se v celoti strinjate, da ADRIA MORE zbira in uporablja vaše podatke v skladu z zakonom in pogoji te politike zasebnosti.

Tehnična in integrirana zaščita podatkov

ADRIA MORE kot upravljavec upošteva najvišje standarde organizacijske in tehnične zaščite podatkov in izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki omogočajo učinkovito uporabo načel varstva podatkov.

Natančneje, taki ukrepi zagotavljajo, da osebni podatki ne bodo avtomatično, brez poseganja posameznika, na voljo neomejenemu številu posameznikov.

Postopki v zvezi s kršitvami osebnih podatkov

ADRIA MORE kot upravljavec zagotavlja, da bo v primeru kršitve osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja in, če je to izvedljivo, najmanj 72 ur po tem, ko je izvedel za kršitev, o tem obvestil pristojni nadzorni organ, razen če ni verjetno, da bi kršitev osebnih podatkov povzročila tveganje za človekove pravice in svoboščine posameznikov.Poročilo, ki ga prejme nadzorni organ, vsebuje vse informacije v skladu z Uredbo.V primeru kršitve osebnih podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za človekove pravice in svoboščine posameznikov, bo ADRIA MORE kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja obvestil posameznika o kršitvi osebnih podatkov. Posamezniki ne bodo obveščeni v primeru, če Uredba predpisuje, da to ni obvezno.

Transparentnost

Ta politika zasebnosti je na voljo na spletni strani www.adria-more.hr

Če se odločimo za spremembo politike zasebnosti, bodo vse spremembe objavljene na spletni strani www.adria-more.hr